THÔNG TIN MÁY CHỦ GMAIL

Máy chủ: POP của Gmail

Máy chủ thư đến (POP)

pop.gmail.com

Yêu cầu SSL: Có

Cổng: 995

Máy chủ thư đi (SMTP)

smtp.gmail.com

Yêu cầu SSL: Có

Yêu cầu TLS: Có (nếu có)

Yêu cầu xác thực: Có

Cổng cho TLS/STARTTLS: 587

Nếu bạn sử dụng Gmail bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để sửa đổi cấu hình SMTP.

Thời gian chờ máy chủ Nhiều hơn 1 phút (khuyến nghị là 5 phút)
Tên đầy đủ hoặc Tên hiển thị Tên bạn
Tên tài khoản, Tên người dùng hoặc Địa chỉ email Địa chỉ email của bạn
Mật khẩu Mật khẩu Gmail của bạn

Máy chủ: IMAP của Gmail

Sử dụng bảng bên dưới để cập nhật thông tin chính xác cho ứng dụng của bạn. Để được trợ giúp cập nhật các tùy chọn cài đặt, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp của ứng dụng email để tìm hướng dẫn về cách thiết lập IMAP.

Máy chủ thư đến (IMAP)

imap.gmail.com

Yêu cầu SSL: Có

Cổng: 993

Máy chủ thư đi (SMTP)

smtp.gmail.com

Yêu cầu SSL: Có

Yêu cầu TLS: Có (nếu có)

Yêu cầu xác thực: Có

Cổng cho SSL: 465

Cổng cho TLS/STARTTLS: 587

Tên đầy đủ hoặc Tên hiển thị Tên bạn
Tên tài khoản, Tên người dùng hoặc Địa chỉ email Địa chỉ email đầy đủ của bạn
Mật khẩu Mật khẩu Gmail của bạn

Bật truy cập ứng dụng kém an toàn trên Gmail.

Sau khi đăng nhập gmail trên trình duyệt, truy cập link: https://myaccount.google.com/lesssecu...

Đăng ký email theo tên miền, chuyên nghiệp, bảo mật