Xóa file ERRORLOG và file Log Database để giải phóng bộ nhớ.

Nếu trên máy tính cá nhân hoặc máy chủ Windows server của bạn đang cài SQL Server thì có nhiều lúc, các file ERRORLOG và file Log database lên tới cả Gb hoặc thậm chí là cả chục Gb. Điều này sẽ gây ra phiền phức nếu ổ cứng của bạn không có nhiều.

Sau đây là 2 cách giúp bạn giải phóng bộ nhớ (ô C) Windows hoặc Windows server

Cách 1: Xóa file ERRORLOG:

Nếu trong quá trình hoạt động SQL Server của bạn gặp nhiều lỗi thì file ERRORLOG của bạn lên tới cả Gb thậm chí là cả chục hoặc cả trăm Gb. Để xem dung lượng file nào lớn không và xóa nó bạn truy cập vào thư mục: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.SQLEXPRESS\MSSQL\Log

Trong đó: MSSQL11.SQLEXPRESS là phiên bản tương ứng cài đặt (Có thể MSSQL9.SQLEXPRESS , MSSQL10.SQLEXPRESS… )

Được hình: Xem có file nào dung lượng lớn thì xóa nó đi.

Xem có file nào dung lượng lớn thì xóa nó đi.

Cách 2: Xóa file Log từng database:

Sử dụng câu lệnh:

USE [ten_database];
GO
-- Truncate the log by changing the database recovery model to SIMPLE.
ALTER DATABASE [ten_database]
SET RECOVERY SIMPLE;
GO
-- Shrink the truncated log file to 1 Mb.
DBCC SHRINKFILE (ten_database_log, 1);
GO
-- Reset the database recovery model.
ALTER DATABASE [ten_database]
SET RECOVERY FULL;
GO

Trong đó:

  • [ten_database]: là tên database của bạn.
  • ten_database_log: là tên file Log của Database
Xóa file database_log trong SQL Server

Xem video thực hiện:

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *